За нас / Персонал


Гл. ас. д-р Атанаска Величкова Миткова


Образование:

2000 Доктор по биология, Институт по молекулярна биология, БАН

1992 Магистър, Биотехнология и генно и клетъчно инженерство, Биологически факултет, Софийски университет Св. Кл. Охридски

Заемани длъжности:

2011– Главен асистент, Катедра по Медицинска химия и биохимия, Медицински факултет, Медицински Университет, София

2009- Проектен мениджър, Център по Молекулна Медицина, Медицински Университет, София

2008-2010 Асистент, Катедра по Медицинска химия и биохимия, Медицински факултет, Медицински Университет, София

2006–2008 Пост докторант, Център по Молекулна Медицина, Медицински Университет, София

2003-2005 Пост докторант/ Инструктор, Център за изследване на рака Кимел / Катедра по биотехнологии, Колеж за здравни професии, Университет Томас Джеферсън, Филаделфия, Пенсилвания, САЩ

2000–2002 Пост докторант, Катедра по Молекулярна биология, Университет по обща и дентална медицина, Стратфорд, Ню Джърси, САЩ

1993–1999 Специалист биолог, Институт по молекулярна биология, БАН

Чужди езици:

Английски, руски

Области на професионален интерес:

Онкогенетика/ онкогеномика; Сигнална трансдукция; Епигенетика/ епигеномика и генна експресия на тумори; молекулни маркери и насочена терапия

Участие в проекти:

Ръководител

2010–2013 Проследяване нивата на циркулиращи туморни клетки (ЦТК) при болни с метастазирал карцином на гърдата - прогностично и предиктивно значение, Договор ДДВУ 02/35/2010г., ФНИ, МОМН

2009–2010 Анализ на големи геномни делеции, инсерции и пренареждания в BRCA1 и BRCA2 гените при български пациенти с наследствен карцином на гърдата, Договор MУ-54/2009, МУ-София

2007–2008 Изследване влиянието на мутации в BRCA1 и BRCA2 гените върху развитие на рак на гърдата и рак на простатата, Договор МУ-58/2007, МУ-София

Участник

2010–2013 Aнализ на клиничните и молекулните характеристики на плоскоклетъчния карцином на ларинкса и приложимостта им за определяне на прогнозата и ефикасността на лечението, Договор ДДВУ 02/33 2010, ФНИ, МОМН, Ръководител д-р Т. Горанова

2010-2011 Доизграждане на звена Клетъни и Тъканни Култури и Микрочипове и Лазерна Микродисекция към ЦММ, МУ - София, инфраструктурен проект, Договор 8-И/ 2009, МУ-София, Ръководител Проф. В. Митев

2009-2012 Изследване на промоторно хиперметилиране на биомакери в урина, асоциирани с рака на простатата и оценяване на тяхната диагностична стойност при български пациенти, Договор № 28/ 2010, МУ-София, Ръководител Проф. Ч. Славов

2009-2012 Национален Университетски Комплекс за Биомедицински и Приложни Изследвания, инфраструктурен проект, Договор URC01_03/ 2009, ФНИ, МОМН, Координатор Проф. В Митев

2009-2011 Проучване на генетични варианти, свързани с повишен риск и търсене на диагностични и прогностични експресионни маркери при рака на простатата, , Договор ДО 02-119/2009, ФНИ, МОМН, Ръководител Проф. Ч. Славов

2009–2011 Клинични и молекулни маркери с прогностична стойност за преживяемостта, качеството на живот и ефекта от лечението при малигнени глиални тумори, Договор ДО 02-119/2009, ФНИ, МОМН, Ръководител Доц. Н. Габровски

2008–2010 Повишаване капацитета на Център по Молекулна Медицина, Медицински Университет – София за изследвания в областта на функционалната геномика, протеомика и метаболомика, , Договор CVP01/0123-2008, ФНИ, МОН, Ръководител проф. В. Митев

2008–2010 Молекулни пътища, ангажирани в рака на млечната жлеза, Договор ДО 02-310/2008, ФНИ МОН, Ръководител Проф. Е. Георгиева

2009–2010 Анализ на полиморфни варианти в кандидат гени, асоциирани с рак на простатата, Договор MУ-59/2009, МУ-София, Ръководител Гл. асист. д-р Р. Кънева

2008–2009 Анализ на големи геномни делеции, инсерции и пренареждания в MLH1 и MSH2 гените при български пациенти с колоректален карцином, г., Договор MУ-40/2008, МУ-София, Ръководител Гл. асист. д-р Р. Кънева

2006–2008 Създаване на ядро за SNP Генотипиране и Генна експресия в Центъра по Молекулна Медицина, Медицински университет, София, Договор DR15 2006-2008, ФНИ, МОН, ръководител Проф. В. Овчаров

2005–2008 Изследване на Молекулните Основи на Наследствения Ендометриален Карцином в България, г., Договор БУ -Л07/ 2005, ФНИ МОН, Ръководител Доц. Н. Доганов

Публикации:

 1. Kote-Jarai, Sofía, Ali Amin Al Olama, Graham G. Danielle M. Karyadi ... Mitev...The PRACTICAL Consortium… (Mitkova A)…., Douglas F Easton, Rosalind A Eeles. Multiple novel prostate cancer susceptibility loci identified by a large multinational consortium. Nature Genetics (in press) 30: 259.

2. Vlaykova T, Mitkova A, Stancheva G, Kadiyska T, Gulobova M, Yovchev GC, Chilingirov P, Kostadinov E, Damyanov D, Kremensky I, Mitev V (2011) "Microsatellite instability and promoter hypermethylation of MLH1 and MSH2 in patients with sporadic colorectal cancer J BUON 16 (2): 265-273.

3. Eeles RA, Kote-Jarai Z, Al Olama AA, Giles GG, Guy M, Severi G, Muir K, Hopper JL, Henderson BE, Haiman CA, Schleutker J, Hamdy FC, Neal DE, Donovan JL, Stanford JL, Ostrander EA, Ingles SA, John EM, Thibodeau SN, Schaid D, Park JY, Spurdle A, Clements J, Dickinson JL, Maier C, Vogel W, Dörk T, Rebbeck TR, Cooney KA, Cannon-Albright L, Chappuis PO, Hutter P, Zeegers M, Kaneva R, … Slavov C, Mitkova A, … Popov E, Kachakova D, Dodova R, Belcheva O, Nikolov M, Mitev V,… (2009) Identification of seven new prostate cancer susceptibility loci through a genome-wide association study. Nat Genet 41(10):1116-21.

4. Kremensky I, Kaneva R, Mitkova A, Beltcheva O, Kamenarska Z, Nikolov M, Saraeva R, Kamenarova K, Yordanova I, Angelova M, Genova Z, Dimitrova S, Yankova V, Jordanova A, Mitev V, Ovcharov V (2007) Establishing a SNP Genotyping and Gene Expression Core at Molecular Medicine Centre, Medical University, Sofia, Advances in Bulgarian Sciences 2007, vol 2, p. 22-34.

5. Mitkova, AV, Biswas-Fiss, EE and Biswas, SB (2005) Modulation of DNA Synthesis in Saccharomyces cerevisiae Nuclear Extract by DNA polymerases and the Origin Recognition Complex. J. Biol. Chem 280(8), 6285-92.

6. Mitkova, A., Khopde, SM and Biswas, SB (2003) Mechanism and stoichiometry of interaction of DnaG primase and DnaB helicase of Escherichia coli in RNA primer synthesis J. Biol. Chem., 278, 52253-52261.

7. Mitkova, AV, Biswas, EE and Biswas, SB (2002) Cell cycle specific plasmid DNA replication in the nuclear extract of Saccharomyces cerevisiae: modulation by replication protein A and proliferating cell nuclear antigen. Biochemistry 41, 5255-5265.

8. Todorova, J, Mitkova, A, Bakalova, A, Ivanov, O, Dolapchiev, L and Michailova, P (2000) The effect of Cr3+ on two model species of family Chironomidae, Diptera-heat shock response and heat shock proteins 70. Biologia, Bratislava 55, 709-716.

9. Mitkova, AV, Stoynov. SS, Bakalova, AT and Dolapchiev, LB (1999) Emergence of the active site of spleen exonuclease upon association of the two basic monomers of the tetrameric enzyme. Int. J. Biochem and Cell Biol. 31, 1399-1407.

10. Mitkova, AV, Bakalova, AT, Stoynov, SS and Dolapchiev, LB (1998) Oligomeric protein structure of beef spleen exonuclease. Archiv. Biochem. Biophys. 351, 236-242.

11. Mitkova, AV, Stoynov, SS, Bakalova, AT, and Dolapchiev, LB (1999) New procedure for purification of the exonuclease from beef spleen. Comt. Rend. Bulg. Acad. Sci. 52, 33-37.

12. Stoinov, SS, Bakalova, AT, Dimov, SI, Mitkova, AV, and Dolabchiev, LB (1997). Single-strand-specific DNase activity is an inherent property of the 140-kDa protein of the snake venom exonuclease. FEBS Leters 409, 151-154.

13. Getova, TA, Monova, D, Mitkova, A and Kojouharova, M (1997) Detection of antiribosomal autoantibodies in human sera. Balkan J. Clin. Lab. 4, 23-27.

14. Bakalova, AT, Mitkova, AV and Dolabchiev, LB (1995) Hydrophobic Behaviour of Beef Spleen Exonucleease, Compt Rend Acad. Bulg Sci., 48, 89 - 92.Участие в конгреси:

1. Kachakova D, Popov E, Mitkova A, Beltcheva O, Vlahova A, Dikov T, Christova S, Slavov C, Mitev V, Kaneva R, “Promoter hypermethylation of HIST1H4K and RASSF2 in urine from prostate cancer patients”, European Association for Cancer Research conference, 7-10 July 2012, Barcelona, Spain, European Journal of Cancer, Vol.48, Supplement 5, 520, pp. S123-124.

2. Marinova D, Stancheva G, Kachakova D, Mitkova A, Slavova Y, Maksimov V, Kaneva R, Mitev V, “Gene expression of EGFR and Mina53 in different histological subtypes of lung cancer”, European Association for Cancer Research conference, 7-10 July 2012, Barcelona, Spain, European Journal of Cancer, Vol.48, Supplement 5, p. S148-149.

3. Marinova D, Kachakova D, Stancheva G, Slavova-Marinova Y, Maksimov V, Mitkova A, Kaneva R, Mitev V, “Gene expression analysis of MEN1 and EGFR in operated for primary lung cancer patients”, 24th European Congress of Pathology, 8-12 September 2012, Prague, Czech Republic, Virhows archive, The European Journal of Pathology, Vol. 461, Supplement 1, p. S169.

4. Dododva R, Dacheva D, Vlahova A, Dikov T, Christova S, Valev S, Taushanova M, Timcheva K, Kaneva R and Mitkova A. Mutation screening of BRCA1 gene in Bulgarian breast cancer patients, The 22nd Meeting of European Association for Cancer Research 7-10 July 2012, Barcelona, Spain, European Journal of Cancer, Vol. 48, Supplement 5, p. S164.

5. Dodova R, Bozhanov S, Nikolov I, Garanina Z, Mitkova A, Kaneva R, Mitev V and Georgieva E. PIK3CA mutation screening in bulgarian breast cancer patients, International Conference on Bioinformatics and Computational Biology, 20-21 September 2012, Varna, Bulgaria. Abstract book, Poster 22. 59.

6. Rumyana Dododva, Darina Kachakova, Aleksandrina Vlahova, Tihomir Dikov, Svetlana Christova, Spartak Valev, Margarita Taushanova, Constanta Timcheva, Vanio Mitev, Radka Kaneva and Atanaska Mitkova. Association of polymorphisms in low-penetrance genes with breast cancer risk in Bulgarian cohort of familial cases and controls. The European Human Genetics Conference, 22-26 June 2012, Nuremberg, Germany

7. Rumyana Dodova, Daniela Dancheva, Aleksandrina Vlahova, Tihomir Dikov, Svetlana Hristova, Spartak Valev, Constanta Timcheva, Vanio Mitev, Radka Kaneva, and Atanaska Mitkova. Large genomic aberrations in BRCA1 and BRCA2 genes in Bulgarian breast cancer patients. Poster presentation. The European Human Genetics Conference, 28-31 May 2011, Amsterdam, The Netherlands.

8. Kachakova D, Popov E, Mitkova A, Dodova R, Vlahova A, Dikov T , Christova S, Slavov C, Mitev V and Kaneva R, “Association analysis in Bulgarian prostate cancer patients adds support to a newly identified susceptibility locus on chromosomo 8q24”, The European Human Genetics Conference (ESHG 2011), 28-31 May 2011, Amsterdam, The Netherlands.

9. Dodova RI, Dancheva D, Vlahova A, Dikov T, Hristova S, Valev S, Timcheva C, Mitev V, Kaneva R, Mitkova A. Large genomic aberrations in BRCA1 and BRCA2 genes in Bulgarian breast cancer patients; European Human Genetics Conference (ESHG 2011), May 28 – May 31 2011, Amsterdam, The Netherlands.

10. Dacheva DR, Dodova R, Vlahova A, Dikov T, Christova S, Valev S, Timcheva C, Mitev V, Kaneva R, Mitkova A. Mutation screening of BRCA2 exon11 in Bulgarian breast cancer patients; European Human Genetics Conference (ESHG 2011), May 28 – May 31 2011, Amsterdam, The Netherlands.

11. Stancheva G, Tzveova R, Jordanov S, Mitkova A, Chalakov I, Kaneva R, Mitev V and Goranova T. Promoter hypermethylation of CDKN2A gene in Bulgarian patients with Laryngeal Squamous Cell Carcinoma. Poster presentation, The 4th International Congress of Molecular Medicine, 27-30 June 2011, Istanbul, Turkey.

12. Goranova T, Stancheva G, Mitkova A, Kaneva R, Kamenova M, Laleva M, Velinov N, Poptodorov G, Mitev V, Gabrovsky N. MGMT promoter methylation in Bulgarian patients with glial tumors Poster presentation, The 4th International Congress of Molecular Medicine, 27-30 June 2011, Istanbul, Turkey.

13. Stancheva G, Goranova T, Laleva M, Kamenova M, Mitkova A., Velinov N, Kaneva R, Poptodorov G, Mitev V. and Gabrovsky N. IDH1, IDH2 and TP53 mutations in Bulgarian patients with glial tumours. Poster presentation, European Human Genetics Conference (ESHG 2011), 28-31 May 2011, Amsterdam, The Netherlands.

14. Tzveova R, Stancheva G, Jordanov S, Mitkova A, Chalakov I, Kaneva R, Mitev V and Goranova T. Promoter hypermethylation of DNA repair genes in Bulgarian patients with laryngeal carcinoma. Poster presentation, European Human Genetics Conference (ESHG 2011), 28-31 May 2011, Amsterdam, The Netherlands.

15. Goranova T, Stancheva G, Mitkova A, Kaneva R, Poptodorov G, Velinov N, Mitev V, Gabrovsky N. Mutations in IDH1 and TP53 as prognostic biomarkers in Bulgarian patients with gliomas Poster presentation. The 9th Meeting of European Association of Neurooncology 16-19 September 2010, Maastricht, The Netherlands.

16. Goranova T, Stancheva G, Mitkova A, Kaneva R, Poptodorov G, Velinov N, Mitev V, Gabrovsky N. IDH1 and IDH2 mutations in Bulgarian patients with glial tumours Poster presentation. The 21st Meeting of European Association for Cancer Research 26-29 June 2010, Oslo, Norway.

17. Stancheva G, Goranova T, Jordanov S, Mitkova A, Chalakov I, Poptodorov G, Kaneva R, Mitev V, Gabrovsky N, Kunev K. Promoter hypermethylation in Bulgarian patients with glial and laryngeal cancer Poster presentation. The 21st Meeting of European Association for Cancer Research 26-29 June 2010, Oslo, Norway.

18. Mitkova A, Stancheva G, Goranova T, Kadiyska T, Kostadinov E, Vlaykova T, Gulubova M, Damyanov D, Mitev V, Kaneva R. Large genomic aberrations in MSH2 and MLH1 genes in Bulgarian colorectal cancer patients European Association for Cancer Research, 26-29 June 2010, Oslo, Norway

19. Dodova R, Mitkova A, Caulevska M, Vlahova A, Dikov T, Sedloev T, Jonkov A, Kremensky I, Christova S, Mitev V and Kaneva R. Association of polymorphisms in BRCA1 gene with breast cancer risk in Bulgarian familial cases. European Association for Cancer Research Conference, 26-29 June 2010, Oslo, Norway.

20. Kachakova D, Popov E, Mitkova A, Dodova R, Vlahova A, Dikov T, Christova S, Slavov C, Mitev V and Kaneva R, Association study of polymorphic variants in chromosome locus 8q24 linked with prostate cancer in Bulgarian patients, European Association for Cancer Research 26-29 June 2010, Oslo, Norway.

21. Kachakova D, Popov E, Mitkova A, Dodova R, Vlahova A, Dikov T, Christova S, Slavov C, Mitev V and Kaneva R, Polymorphic variants in CYP1B1 linked with increased risk for prostate cancer in Bulgarian patients, The European Human Genetics Conference, 12-15 June 2010, Gothenburg, Sweden.

22. Popov E, Kachakova D, Boyadjieva M, Mitkova A, Dodova R, Vlahova A, Dikov T, Christova S, Kremensky I, Slavov C, Mitev V, Kaneva R, Role of genetic polymorphism in SRD5A2 gene in progression of prostate cancer, IX International Congress of Medical Sciences,, 13-16 May 2010, Sofia, Bulgaria.

23. Popov E, Kachakova D, Mitkova A, Kaneva R, Vlahova A, Dikov T, Slavov C, Mitev V, Kremensky I, Prostate cancer risk association with SNP polymorphic variants of CYP1B1 gene in the Bulgarian population, 25th Anniversary EAU (European Association of Urology) Congress, 16-20 April 2010, Barcelona, Spain.

24. Mitkova A, Dodova R, Caulevska M, Vlahova A, Dikov T, Sedloev T, Jonkov A, Kremensky I, Christova S, Mitev V and Kaneva R. Mutation screening of BRCA1 exons 2, 11, and 20 in Bulgarian breast cancer patients. European Human Genetics Conference, 23 – 26 May 2009, Vienna, Austria. European J. Human Genet. 17(2): 190.

25. Dodova R, Mitkova А, Vlahova A, Dikov T, Sedloev T, Jonkov A, Kremensky I, Christova S, Mitev V and Kaneva R. Association of polymorphisms in BRCA1 exon 11 with breast cancer risk in Bulgaria. 8th Balkan Meeting on Human Genetics, 14 – 17 May 2009, Cavtat, Croatia.

26. Kaneva R, Kachakova D, Mitkova A, Popov E, Vlahova A, Dikov T, Christova S, Kremensky I, Mitev V, and Slavov C, CYP1B1 polymorphic variants associated with prostate cancer risk in Bulgaria, Poster presentation. European Human Genetics Conference, 23 – 26 May 2009, Vienna, Austria.

27. Kachakova D, Mitkova A, Popov E, Vlahova A, Dikov T, Christova S, Kremensky I, Mitev V, Kaneva R, and Slavov C, Association of SRD5A2 polymorphic variants with prostate cancer risk in Bulgaria, Poster presentation. 8th Balkan Meeting on Human Genetics, 14 – 17 May 2009 Cavtat, Croatia.

28. Hristova SL, Bichev SN, Mitkova AV, Vlahova AI, Dikov TI, Kaneva RP, Kremensky IM KRAS mutation as a new target in colorectal carcinoma. A pilot study. 22nd European Conference of Pathology, 4 -9 September, Florence, Italy. The European Journal of Pathology. Archiv Vol. 455 supplement 1. s211/p2.92.

29. Mitkova А, Dodova R, Vlahova A, Dikov T, Sedloev T, Jonkov A, Kremensky I, Christova S and Kaneva R. Mutation screening of BRCA1 exon 11 in Bugarian breast cancer families – 20th Conference of European Association of Cancer Research 5-8 July 2008, Lyon, France.

30. Vlaykova T, Gulubova M, Mitkova A, Stancheva G, Vlaykova D, Cirovski G, Yovchev Y, Chilingirov P, Kaneva. Microsatellite instability may have a positive effect on the prognosis of patients with colorectal cancer International Scientific Conference of R. Union of Scientists, Stara Zagora 5-6 June, 2008, Stara Zagora, Bulgaria.

31. Mitkova, A.V, Vlajkova T, Stancheva G. et al. (2008) Microsatellite instability and promotor hypermethylation of MLH1 and MSH2 in Bulgarian patients with sporadic colorectal cancer European J. Human Genet. 16(2): 193