За нас / Персонал


Дарина Людмилова Качакова

Образование:

03. 2010~ Докторант, катедра Медицинска химия и биохимия, Медицински университет - София

2009 Mагистър, специалност Генетика - Софийски университет Св. Кл. Охридски, Биологически факултет

2007 Бакалавър, Молекулярна биология - Софийски университет Св. Климент Охридски, Биологически факултет

Заемани длъжности:

03.2009 - 04.2009 Mедицински лаборант, Национална генетична лаборатория

06.2009 – 04.2010 Биолог, Център по Молекулна Медицина

Чужди езици:

Английски език

Области на професионален интерес:

онкогенетика, фармакогенетика, генетика на многофакторните заболявания, генна експресия при рак, епигенетика, ДНК диагностика

Участие в проекти:

Главен изследовател:

2011-2012 Асоциативно проучване на полиморфни варианти, разположени в хромозомен локус 11р15 и оценяване на тяхната значимост за развитието на рака на простатата

2012-2013 Експресионно профилиране на miRNAs в простатни тъкани и плазма при български пациенти

Участник:

2009-2012 Национален Университетски Комплекс за Биомедицински и Приложни Изследвания, инфраструктурен проект

2009-2011 Клинични и молекулни маркери с прогностична стойност за преживяемостта, качеството на живот и ефекта от лечението при малигнени глиални тумори

2009-2012 Проучване на генетични варианти свързани с повишен риск и търсене на диагностични, прогностични и експресионни маркери при рака на простатата

2010-2011 Изследване на промоторно хиперметилиране на биомакери в урина, асоциирани с рака на простатата и оценяване на тяхната диагностична стойност при български пациенти

2009-2010 Молекулярна диагностика на глухота

2010-2012 Проследяване нивата на циркулиращи туморни клетки (ЦТК) при болни с метастазирал карцином на гърдата - прогностично и предиктивно значение

2010-2012 Анализ на клиничните и молекулните характеристики на плоскоклетъчния карцином на ларинкса и приложимостта им за определяне на прогнозата и ефикасността на лечението

2010-2011 Доизграждане на звена Клетъчни и Тъканни Култури и Микрочипове и Лазерна Микродисекция към ЦММ, МУ - София, инфраструктурен проект

2012-2013 Нива на експресия на микрорибонуклеинови киселини в кръв и синовиална течност като потенциални биомаркери за поставяне на диагноза, определяне на тежестта и прогнозата на ревматоиден артрит

2012-2013 Пилотно прочуване на ролята на RELN гена в патогенезата на отосклерозата

2012-2013 Генетични аспекти на несиндромната слухова загуба- конексин 26 и 30

Публикации:

1. Eeles RA, Kote-Jarai1Z, Olama AA,.Kaneva R, Slavov C, Mitkova A, Kachakova D…, The UK Genetic Prostate Cancer Study Collaborators/British Association of Urological Surgeons Section of Oncology, The UK ProtecT Study Collaborators, The PRACTICAL Consortium, Easton DF, Identification of seven novel prostate cancer susceptibility loci through a genome-wide association study, Nature Genetics 2009, Oct;41(10):1116-21. Epub 2009 Sep 20.

2. Kote-Jarai, Sof?a, Ali Amin Al Olama, Graham G. Danielle M. Karyadi ...... Douglas F Easton, Rosalind A Eeles, …(Darina Kachakova). Seven prostate cancer susceptibility loci identified by a multi-stage genome wide association study. Nature Genetics,43, (8), 2011 August, 785-791

Участие в конгреси:

1. Kaneva Radka, Kachakova Darina, Mitkova Atanaska, Popov Elenko, Vlahova Aleksandrina, Dikov Tihomir, Christova Svetlana, Kremensky Ivo, Mitev Vanio, and Slavov Chavdar, CYP1B1 polymorphic variants associated with prostate cancer risk in Bulgaria, Poster presentation. European Human Genetics Conference, 23 – 26 May 2009 Vienna, Austria.

2. Kachakova Darina, Mitkova Atanaska, Popov Elenko, Vlahova Aleksandrina, Dikov Tihomir, Christova Svetlana, Kremensky Ivo, Mitev Vanio, Kaneva Radka, and Slavov Chavdar, Association of SRD5A2 polymorphic variants with prostate cancer risk in Bulgaria, Poster presentation. 8th Balkan Meeting on Human Genetics, 14 – 17 May 2009 Cavtat, Croatia

3. Kachakova D, Popov E, Mitkova A, Dodova R, Vlahova A, Dikov T, Christova S, Slavov C, Mitev V and Kaneva R, Association study of polymorphic variants in chromosome locus 8q24 linked with prostate cancer in Bulgarian patients, 26-29 June 2010, Oslo, European Association of Cancer Reserch

4. Kachakova D, Popov E, Mitkova A, Dodova R, Vlahova A, Dikov T, Christova S, Slavov C, Mitev V and Kaneva R, Polymorphic variants in CYP1B1 linked with increased risk for prostate cancer in Bulgarian patients, The European Human Genetics Conference, 12-15 June 2010, Gothenburg, Sweden

5. Bichev S, Hristova S, Slavova Y, Vajarova R, Kachakova D, Kaneva R, Kremensky I, Implementation of qPCR and sequencing for KRAS and EGFR mutation detection in Bulgarian patients with colorectal and lung cancer, 26-29 June 2010, Oslo, European Association of Cancer Reserch

6. Popov E, Kachakova D, Boyadjieva M, Mitkova A, Dodova R, Vlahova A, Dikov T, Christova S, Kremensky I, Slavov Ch, Mitev V, Kaneva R, Role of genetic polymorphism in SRD5A2 gene in progression of prostate cancer, IX International Congress of Medical Sciences, Sofia, Bulgaria, 13-16 may, 2010

7. Popov E, Kachakova D, Mitkova A, Kaneva R, Vlahova A, Dikov T, Slavov C, Mitev V, Kremensky I, Prostate cancer risk association with SNP polymorphic variants of CYP1B1 gene in the Bulgarian population, 25th Anniversary EAU (European Association of Urology) Congress, Barcelona, Spain, 16-20 April 2010

8. Kachakova D, Popov E, Mitkova A, Dodova R, Vlahova A, Dikov T , Christova S, Slavov C, Mitev V and Kaneva R, “Association analysis in Bulgarian prostate cancer patients adds support to a newly identified susceptibility locus on chromosomo 8q24”, The European Human Genetics Conference, 28-31 May 2011, Amsterdam, The Netherlands, /vol. 19, supplement 2, P06.181, p. 231

9. Vlahova A, Dikov T , Christova S, Kachakova D, Mitkova A, Genadieva M, Popov E , Slavov C, Mitev V and Kaneva R, “AMACR polymorphic variant rs3195676 and prostate cancer aggressiveness in Bulgarian patients”, 23rd European Congress of Pathology, 27 August- 1 September 2011, Helsinki, Finland, Virhows archive, The European Journal of Pathology, Vol 459,Supplement 1, p. S294

10. Kachakova D, Popov E, Mitkova A, Beltcheva O, Vlahova A, Dikov T, Christova S, Slavov C, Mitev V, Kaneva R, “Promoter hypermethylation of HIST1H4K and RASSF2 in urine from prostate cancer patients”, European Association for Cancer Research conference, 7-10 July 2012, Barcelona, Spain, /vol.48, supplement 5, 520, p. S123-124

11. Marinova D, Stancheva G, Kachakova D, Mitkova A, Slavova Y, Maksimov V, Kaneva R, Mitev V, “Gene expression of EGFR and Mina53 in different histological subtypes of lung cancer”, European Association for Cancer Research conference, 7-10 July 2012, Barcelona, Spain, /vol.48, supplement 5, 627, p. S148-149

12. Marinova D, Kachakova D, Stancheva G, Slavova-Marinova Y, Maksimov V, Mitkova A, Kaneva R, Mitev V, “Gene expression analysis of MEN1 and EGFR in operated for primary lung cancer patients”, 24th European Congress of Pathology, 8-12 September 2012, Prague, Czech Republic, Virhows archive, The European Journal of Pathology, Vol 461, Supplement 1, p. S169