За нас / Персонал


Румяна Иванова Додова

Образование:

2009~ Докторант, катедра Медицинска химия и биохимия, Медицински университет - София

2008 Магистър, Клетъчна биология и патология – Софийски Университет Св.Климент Охридски, Биологически факултет

2006 Бакалавър, Биология – Софийски Университет Св.Климент Охридски, Биологически Факултет

1997 Професионален бакалавър, Медицинска сестра общ профил – ПМИ Йорданка Филаретова, София

Заемани длъжности:

2007 – 2009 Лаборант в ДНК изолиране и биобанкиране, Център по Молекулна Медицина, Медицински Университет - София

1997 – 2007 Медицинска сестра, Национална Кардиологична Болница, Клиника по неврология – интензивен сектор

Чужди езици:

Английски, Руски

Области на професионален интерес:

Онкогенетика, Генетика на мултифакторните заболявания

Участие в проекти:

Ръководител

2012-2013 Анализ на големи геномни делеции, инсерции и пренареждания в BRCA1 и BRCA2 гените при български пациентки с тройнонегативен карцином на гърдата

2011-2012 Генетичен анализ за носителство на мутации в екзон 11 на BRCA2 гена при пациентки с фамилен рак на гърдата в Българската популация 

2010-2011 Анализ на полиморфни варианти в гени с ниска пенетрантност, свързани с повишен риск за развитие на рак на гърдата

Участник

2010-2012 Проследяване нивата на циркулиращи туморни клетки (ЦТК) при болни с метастазирал карцином на гърдата - прогностично и предиктивно значение

2011-2012 Анализ на мутации в BRCA1 гена при български пациенти с тройнонегативен карцином на гърдата 

2009-2012 Национален Университетски Комплекс за Биомедицински и Приложни Изследвания, инфраструктурен проект

2009-2011 Клинични и молекулни маркери с прогностична стойност за преживяемостта, качеството на живот и ефекта от лечението при малигнени глиални тумори

2010-2011 Доизграждане на звена Клетъчни и Тъканни Култури и Микрочипове и Лазерна Микродисекция към ЦММ, МУ - София, инфраструктурен проект.

Публикации:

1. Lyubomir Dourmishev, MD, PhD, Zornitsa Kamenarska, PhD, Maria Hristova, MD, Rumyana Dodova, MSc, Radka Kaneva, PhD, and Vanio Mitev, MD, PhD Association of TNF-a polymorphisms with adult dermatomyositis and systemic lupus erythematosus in Bulgarian patients The International Society of Dermatology, 2012 doi: 10.1111/j.1365-4632.2012.05522.x

2. Eeles RA, Kote-Jarai Z, Al Olama AA, Giles GG, Guy M, Severi G, Muir K, Hopper JL, Henderson BE, Haiman CA, Schleutker J, Hamdy FC, Neal DE, Donovan JL, Stanford JL, Ostrander EA, Ingles SA, John EM, Thibodeau SN, Schaid D, Park JY, Spurdle A, Clements J, Dickinson JL, Maier C, Vogel W, D?rk T, Rebbeck TR, Cooney KA, Cannon-Albright L, Chappuis PO, Hutter P, Zeegers M, Kaneva R, … Slavov C, Mitkova A, … Popov E, Kachakova D, Dodova R, Belcheva O, Nikolov M, Mitev V,… Identification of seven new prostate cancer susceptibility loci through a genome-wide association study. Nat Genet. 2009 Oct;41(10):1116-21.

Участия в конгреси:

1. Rumyana Dodova, Stefan Bozhanov, Ilia Nikolov, Zinaida Garanina, Atanaska Mitkova, Radka Kaneva, Vanio Mitev, Elena Georgieva PIK3CA mutation screening in Bulgarian breast cancer patients. International conference on Bioinformatics and Computational Biology, 20-21 September 2012, Varna Bulgaria

2. Rumyana Dododva, Daniela Dacheva, Aleksandrina Vlahova, Tihomir Dikov, Svetlana Christova, Spartak Valev, Margarita Taushanova, Constanta Timcheva, Radka Kaneva and Atanaska Mitkova Mutation screening of BRCA1 gene in Bulgarian breast cancer patients The 22nd Meeting of European Association for Cancer Research 7-10 July 2012, Barcelona, Spain.

3. Rumyana Dododva, Darina Kachakova, Aleksandrina Vlahova, Tihomir Dikov, Svetlana Christova, Spartak Valev, Margarita Taushanova, Constanta Timcheva, Vanio Mitev, Radka Kaneva and Atanaska Mitkova. Association of polymorphisms in low-penetrance genes with breast cancer risk in Bulgarian cohort of familial cases and controls. The European Human Genetics Conference, 22-26 June 2012, Nuremberg, Germany

4. Rumyana Dodova, Daniela Dancheva, Aleksandrina Vlahova, Tihomir Dikov, Svetlana Hristova, Spartak Valev, Constanta Timcheva, Vanio Mitev, Radka Kaneva, and Atanaska Mitkova. Large genomic aberrations in BRCA1 and BRCA2 genes in Bulgarian breast cancer patients. Poster presentation. The European Human Genetics Conference, 28-31 May 2011, Amsterdam, The Netherlands.

5. Rumyana Dodova, Atanaska Mitkova, Daniela Dacheva, Marija Caulevska, Aleksandrina Vlahova, Tihomir Dikov, Spartak Valev, Margarita Taushanova, Constanta Timcheva, Vanio Mitev, Radka Kaneva and Svetlana Christova. BRCA mutation screening in Bulgarian breast cancer patients. Poster presentation European Congress of Pathology (ECP) 27 August - 01 September 2011, Helsinki, Finland

6. Daniela Dacheva, Rumyana Dodova, Aleksandrina Vlahova, Tihomir Dikov, Svetlana Christova, Spartak Valev, Constanta Timcheva, Vanio Mitev, Radka Kaneva and Atanaska Mitkova. Mutation screening of BRCA2 exons 11 in Bulgarian breast cancer patients. Poster presentation. The European Human Genetics Conference, 28-31 May 2011, Amsterdam, The Netherlands.

7. Rumyana Dodova, Atanaska Mitkova, Mariya Caulevska, Aleksandrina Vlahova, Tihomir Dikov, Theophil Sedloev, Atanas Jonkov, Svetlana Christova, Vanio Mitev and Radka Kaneva, Association of polymorphisms in BRCA1 gene with breast cancer risk in Bulgarian familial cases. The 21st Meeting of European Association for Cancer Research 26-29 June 2010, Oslo, Norway.

8. Atanaska Mitkova, Rumyana Dodova, Mariya Caulevska, Aleksandrina Vlahova, Tihomir Dikov, Theophil Sedloev, Atanas Jonkov, Ivo Kremensky, Svetlana Christova, Vanio Mitev and Radka Kaneva. Mutation screening of BRCA1 exons 2, 11, and 20 in Bulgarian breast cancer patients. European J. Human Genet. 2009

9. Dodova R, Mitkova A, Vlahova A, Dikov T, Sedloev T, Jonkov A, Kremensky I, Christova S, Mitev V and Kaneva R . Association of polymorphisms in BRCA1 exon 11 with breast cancer risk in Bulgaria. 8th Balkan Meeting on Human Genetics, Dubrovnik 2009

10. Atanaska Mitkova, Rumyana Dodova, Aleksandrina Vlahova, Tihomir Dikov, Theophil Sedloev, Atanas Jonkov, Ivo Kremensky, Svetlana Christova and Radka Kaneva, Mutation screening of BRCA1 exon 11 in Bulgarian breast cancer families – 20th Conference of European Association of Cancer Research, Lyon 5-8 July 2008.