За нас / Персонал


Гергана Стефанова Станчева

Образование:

2008 Магистърска програма Генетика, СУ Св. Климент Охридски, Биологически факултет

2008 дипломант, Център по Молекулна Медицина

2006 Бакалавър по Молекулярна биология, СУ Св. Климент Охридски, Биологически факултет

Заемани длъжности:

12.2009~ Докторант, катедра Медицинска Химия и Биохимия, Медицински факултет, МУ -София

06.2009–02.2010 Лаборант Генетик, Център по Молекулна Медицина, Медицински факултет, МУ - София

04.2008–06.2009 Технолог биолог (монитор), Милрей АД

Чужди езици:

Английски, Испански

Области на професионален интерес:

Oнкогенетика, Генна експресия при раковите заболявания, Генетика на многофакторните заболявания

Участие в проекти:

Ръководител:

2012-2013 Експресионен анализ на гените CAIX, MMP-9 и TGF-?2 и приложимостта им като прогностичен маркер при малигнени глиални тумори

2011-2012 Генетични маркери с прогностична стойност при малигнени глиални тумори

2010-2011 Изследване на IDH1, IDH2 и TP53 гените и 1p/19q хромозомните делеции при български пациенти с малигнени глиални тумори

Участник:

2011-2014 Геномен анализ за мутации при пациенти с вродени аномалии на бъбреците и отделителната система (ВАБОС)

2010-2012 Анализ на клиничните и молекулните характеристики на плоскоклетъчния карцином на ларинкса и приложимостта им за определяне на прогнозата и ефикасността на лечението

2010-2012 Проследяване нивата на циркулиращи туморни клетки (ЦТК) при болни с метастазирал карцином на гърдата - прогностично и предиктивно значение

2009-2012 Национален Университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания (НУКБПИ)

2008-2010 Повишаване капацитета на Центъра по молекулна медицина, Медицински университет – София за изследване в областта но функционалната геномика, протеомика и метаболомика

2009-2011 Клинични и молекулни маркери с прогностична стойност за преживяемостта, качеството на живот и ефикасността на лечението при малигнени глиални тумори

2009-2011 Съвременни подходи за разкриване генетичните основи на епилепсията

2009-2010 Плоскоклетъчен карцином на ларингса и хипофаринкса. Генетични дефекти свързани с карциногенезата и биологичното поведение на тумора

 

Публикации:

1. Kote-Jarai Z, et al. The PRACTICAL Consortium (In Supplementary Information – G. Stancheva). Seven prostate cancer susceptibility loci identified by a multi-stage genome-wide association study. Nature Genetics 2011; 43:785–791.

2. T. Vlaykova, A. Mitkova, G. Stancheva , T. Kadiyska, M. Gulubova, Y. Yovchev, G. Cirovski, P. Chilingirov, E. Kostadinov, D. Damyanov, I. Kremensky, V. Mitev, R. Kaneva. (2010) Microsatellite instability and promotor hypermethylation of MSH1 and MSH2 in Bulgarian patients with sporadic colorectal cancer. Scheduled for Vol.16, no.2, 2011 issue of J BUON

Участие в конгреси:

1. G. Stancheva, T. Goranova, M. Laleva, M. Kamenova, A. Mitkova, N. Velinov, R. Kaneva, G. Poptodorov, V. Mitev, N. Gabrovsky. Molecular biomarkers with predictive value in glioma patients Poster presentation. The 10th Meeting of European Association of Neurooncology, 06-09 September 2012, Marseille, France

2. G. Stancheva, T. Goranova, M. Laleva, N. Velinov, R. Kaneva, G. Poptodorov, V. Mitev, St. Gabrovsky, P.Vanev, N. Gabrovsky. Comparison of instruments for quality of life measurement in Bulgarian patients with malignant glial tumors. The 2011 European Multidisciplinary Cancer Congress, 23-27 September 2011, Stockholm, Sweden. /Eur J Cancer, September 2011, Vol 47 (suppl 1), page S579, 8715/

3. M. Stefanova, S. Jordanov, R. Tzveova, G. Stancheva, A. Mitkova, I. Chalakov, R. Kaneva, V. Mitev and T. Goranova. The prevalence of microsatellite instability and loss of heterozygosity in Bulgarian patients with laryngeal carcinoma. The 2011 European Multidisciplinary Cancer Congress, 23-27 September 2011, Stockholm, Sweden. /Eur J Cancer, September 2011, Vol 47 (suppl 1), page S551, 8525/

4. Gergana Stancheva, Reni Tzveova, Stanislav Jordanov, Atanaska Mitkova, Ivan Chalakov, Radka Kaneva, Vanio Mitev and Teodora Goranova. Promoter hypermethylation of CDKN2A gene in Bulgarian patients with Laryngeal Squamous Cell Carcinoma Poster presentation. The 4th International Congress of Molecular Medicine27-30 June 2011, Istanbul, Turkey. /In vivo 25:560 (2011)

5. Teodora Goranova, Gergana Stancheva, Atanaska Mitkova, Radka Kaneva, Margarita Kamenova, Maria Laleva, Nikolay Velinov, George Poptodorov, Vanio Mitev, Nikolay Gabrovsky. MGMT promoter methylation in Bulgarian patients with glial tumors Poster presentation. The 4th International Congress of Molecular Medicine27-30 June 2011, Istanbul, Turkey. /In vivo 25: 526 (2011)/

6. G. Stancheva, T. Goranova, M. Laleva, M. Kamenova, A. Mitkova, N. Velinov, R. Kaneva, G. Poptodorov, V. Mitev and N. Gabrovsky. IDH1, IDH2 and TP53 mutations in Bulgarian patients with glial tumours. Poster presentation. European Human Genetics Conference 2011 28-31 May 2011, Amsterdam, The Netherlands. /Eur J Hum Genet, 2011, 19 (suppl 2): 198, P06.042/

7. R. Tzveova, G. Stancheva, S. Jordanov, A. Mitkova, I. Chalakov, R. Kaneva, V. Mitev and T. Goranova. Promoter hypermethylation of DNA repair genes in Bulgarian patients with laryngeal carcinoma. Poster presentation. European Human Genetics Conference 2011 28-31 May 2011, Amsterdam, The Netherlands. /Eur J Hum Genet, 2011, 19 (suppl 2): 217, P06. 122/

8. T. Goranova, G. Stancheva, A. Mitkova, R. Kaneva, G. Poptodorov, N. Velinov, V. Mitev, N. Gabrovsky. Mutations in IDH1 and TP53 as prognostic biomarkers in Bulgarian patients with gliomas Poster presentation. The 9th Meeting of European Association of Neurooncology 16-19 September 2010, Maastricht, The Netherlands.

9. T. Goranova, G. Stancheva, A. Mitkova, R. Kaneva, G. Poptodorov, N. Velinov, V. Mitev, N. Gabrovsky. IDH1 and IDH2 mutations in Bulgarian patients with glial tumours Poster presentation. The 21st Meeting of European Association for Cancer Research 26-29 June 2010, Oslo, Norway.

10. G. Stancheva, T. Goranova, S. Jordanov, A. Mitkova, I. Chalakov, G. Poptodorov, R. Kaneva, V. Mitev, N. Gabrovsky, K. Kunev. Promoter hypermethylation in Bulgarian patients with glial and laryngeal cancer Poster presentation. The 21st Meeting of European Association for Cancer Research 26-29 June 2010, Oslo, Norway.

11. Mitkova A, Stancheva G, Goranova T, Kadiyska T, Kostadinov E, Vlaykova T, Gulubova M, Damyanov D, Mitev V, Kaneva R. Large genomic aberrations in MSH2 and MLH1 genes in Bulgarian colorectal cancer patients European Association for Cancer Research, 26-29 June 2010, Oslo, Norway

12. Vlaykova T, Gulubova M, Mitkova A, Stancheva G, Vlaykova D, Cirovski G, Yovchev Y, Chilingirov P, Kaneva R. Microsatellite instability may have a positive effect on the prognosis of patients with colorectal cancer. International Scientific Conference, Stara Zagora, (5-6 June, 2008). Union of Scientists – Stara Zagora, Proceeding (electron version-CD)

13. Mitkova, A.V, Vlajkova T, Stancheva G. et al. (2008) Microsatellite instability and promotor hypermethylation of MLH1 and MSH2 in Bulgarian patients with sporadic colorectal cancer European J. Human Genet. 16(2): 193.