За нас / Персонал


Рени Стойова Цвеова

Образование:

София, СУ “Св. Климент Охридски”, Факултет по химия и фармация, Магистърска програма „Медицинска химия”, 2012 г.

София, МУ, Център по Молекулна Медицина, дипломант, 2011 - 2012 г.

София, СУ “Св. Климент Охридски”, Биологически факултет, Магистърска програма „Генетика”, 2010 г.

София, МУ, Център по Молекулна Медицина, дипломант, 2009 - 2010 г.

София, СУ “Св. Климент Охридски”, Биологически факултет, Бакалавър по Молекулярна биология, 2006г.

Заемани длъжности:

03.2011 – до момента МУ София, Медицински факултет, катедра Медицинска Химия и Биохимия, Докторант .

София, МУ, Център по Молекулна Медицина, дипломант, 2011 - 2012 г.

София, МУ, Център по Молекулна Медицина, дипломант, 2009 - 2010 г.

Чужди езици:

Английски, Руски

Области на професионален интерес:

Фармакогенетика, Генетика на сърдечно-съдови заболявания, Унаследяване на заболяванията и предиспозиция, Oнкогенетика, Генна експресия при раковите заболявания, Генетика на многофакторните заболявания, Медицинска химия

Участие в проекти:

Ръководител

2012-2013 “Влияние на генетичните фактори върху терапията с индиректни антикоагуланти при български пациенти със сърдечно-съдови заболявания” 

Участник

2012-2013 “Изследване на генните полиморфизми в гените за активатора на плазминогена (PAI I) Аполипопротеин Е при пациенти с остър коронарен синдром” Ръководител/ Координатор на проекта: Доц. д-р Е. Лакова, Медицински Университет - Плевен

2011-2012 “Генетични маркери за инфаркт на миокада в Плевенския регион” Ръководител/ Координатор на проекта: Доц. д-р Е. Лакова, Медицински Университет - Плевен

2011-2012 “Ранни когнитивни нарушения при пациенти с артериална хипертония” Ръководител/ Координатор на проекта: Доц. д-р К.Найденов, Медицински Университет - София

2011-2012 "Геномен анализ за мутации при пациенти с вродени аномалии на бъбреците и отделителната система (ВАБОС)" Ръководител/ Координатор на проекта: доц. д-р А. Буева, Клиника по детска нефрология и диализа,  МУ - София 

Публикации:

1. Галя Найденова, Рени Цвеова, Радка Кънева, Мария Цекова. Гeнетични полиморфизми в CYP2C8, CYP2C9, CYP2J2 и риска от исхемична болест на сърцето сп. Medinfo, Брой 04/2012, Година XII

 

Участие в конгреси:

1. Reni Tzveova, Stoyan Bichev ,Petar Atanasov , Atanaska Mitkova, Svetoslav Andonov ,Radka Kaneva,Gencho Nachev, Vanio Mitev. Allelic and genotypic frequencies of CYP3A5, CYP2C19 and VKORC1 in Bulgarian population. The European Human Genetics Conference, 22-26 June 2012, Nuremberg, Germany.

2. Diana Pendicheva, Reni Tzveova, Antoaneta Pandurska, Variant in metabolic genes and their influence on the treatment with selective serotonine reuptake inhibitors. International scientific conference, Stara Zagora, 2012

3. M. Stefanova, S. Jordanov, R. Tzveova, G. Stancheva, A. Mitkova, I. Chalakov, R. Kaneva, V. Mitev and T. Goranova. The prevalence of microsatellite instability and loss of heterozygosity in Bulgarian patients with laryngeal carcinoma. The 2011 European Multidisciplinary Cancer Congress, 23-27 September 2011, Stockholm, Sweden. /Eur J Cancer, September 2011, Vol 47 (suppl 1), page S551, 8525/

4. G. Stancheva, R. Tzveova, S. Jordanov, A. Mitkova, I. Chalakov, R. Kaneva, V. Mitev and T. Goranova. Promoter hypermethylation of CDKN2A gene in Bulgarian patients with laryngeal squamous cell carcinoma. Poster presentation. The 4-th International Congress of Molecular Medicine, 27-30 June 2011, Istanbul, Turkey. /In vivo 25:560 (2011)/

5. R. Tzveova, G. Stancheva, S. Jordanov, A. Mitkova, I. Chalakov, R. Kaneva, V. Mitev and T. Goranova. Promoter hypermethylation of DNA repair genes in Bulgarian patients with laryngeal carcinoma. Poster presentation. The European Human Genetics Conference, 28-31 May 2011, Amsterdam, The Netherlands. /Eur J Hum Genet, 2011, 19 (suppl 2): 217, P06.