За нас / Персонал


Даниела Дачева

Образование:

2012- Докторант към катедра ‘’Медицинска Химия и Биохимия’’, МУ- София

2011- Магистър, Генно и Клетъчно Инженерство – Софийски Университет Св.Климент Охридски, Биологически факултет

2009- Бакалавър, Молекулярна Биология – Софийски Университет Св.Климент Охридски, Биологически Факултет

Заемани длъжности:

2011 ~ Лабораторен мениджър, Център по Молекулна Медицина, Медицински Университет- София

Чужди езици:

Английски

Области на професионален интерес:

Онкогенетика, генетика на мултифакторните заболявания, генна експресия при рак молекулярна биология, ДНК диагностика

Участие в проекти:

Участник

2011-2012    Анализ на мутациите в BRCA1 гена при български пациенти с тройнонегативен карцином на гърдата

2011-2012 Откриване на мутациите на HFE гена при пациенти с хронични чернодробни заболявания със или без съпътстващ синдром на желязно претоварване

2011-2012 Изследване на ролята на геномните изменения, делеции и дупликации, за патологията на вродените аномалии на бъбреците и отделителната система (ВАБОС)

2012-2013 Въвеждане на мутационен скрининг за транскрипционните фактори POU1F-1 ( PIT1), HESX1, SOX3 при пациенти с вроден хипосоматотропизъм

 

Публикации:

1. А. Tsanova, D. Dacheva, V. Penchev, G. As. Georgiev, T. Pajpanova, E. Golovinski and Z. Lalchev. Comparative study of the interaction between synthetic methionine-enkephalin and monolayers of zwitterionic and negatively charged phospholipids. Biotechnology & Biotechnological Equipment 2009; Volume 23, Number 2, pp. 463-466

2. А. Цанова, А. Йорданова, Д. Дачева, В. Пенчев, Р. Георгиева, Е. Стоименова, Г. Георгиев, З. Лалчев. Взаимодействие на синтетични невропептиди с липидни монослоеве. Годишник на Шуменския Университет ?Епископ Константин Преславски, 2009

Участие в конгреси:

· Daniela Dacheva, Rumyana Dodova, Atanaska Mitkova, Aleksandrina Vlahova, Tihomir Dikov, Spartak Valev, Constanta Timcheva, Svetlana Christova, Vanio Mitev, and Radka Kaneva. Mutation screening of BRCA2 exon 11 and exon 17 in Bulgarian breast cancer patients. Poster presentation. The European Association for Cancer Research, 7-10 July 2012, Barcelona, Spain.

· Rumyana Dodova, Daniaela Dacheva, Aleksandrina Vlahova, Tihomir Dikov, Svetlana Christova, Spartak Valev, Margarita Taushanova, Constanta Timcheva, Radka Kaneva and Atanaska Mitkova. Mutation screening of BRCA1 gene in Bulgarian breast cancer patients Poster presentation. The European Association for Cancer Research, 7-10 July 2012, Barcelona, Spain.

· Daniela Dacheva, Rumyana Dodova, Aleksandrina Vlahova, Tihomir Dikov, Svetlana Christova, Spartak Valev, Constanta Timcheva, Vanio Mitev, Radka Kaneva and Atanaska Mitkova. Mutation screening of BRCA2 exons 11 in Bulgarian breast cancer patients. Poster presentation. The European Human Genetics Conference, 28-31 May 2011, Amsterdam, The Netherlands.

· Rumyana Dodova, Daniela Dacheva, Aleksandrina Vlahova, Tihomir Dikov, Svetlana Hristova, Spartak Valev, Constanta Timcheva, Vanio Mitev, Radka Kaneva, and Atanaska Mitkova. Large genomic aberrations in BRCA1 and BRCA2 genes in Bulgarian breast cancer patients. Poster presentation. The European Human Genetics Conference, 28-31 May 2011, Amsterdam, The Netherlands.

· Rumyana Dodova, Atanaska Mitkova, Daniela Dacheva, Marija Caulevska, Aleksandrina Vlahova, Tihomir Dikov, Spartak Valev, Margarita Taushanova, Constanta Timcheva, Vanio Mitev, Radka Kaneva and Svetlana Christova. BRCA mutation screening in Bulgarian breast cancer patients. Poster presentation European Congress of Pathology (ECP) 27 August - 01 September 2011, Helsinki, Finland

· В. Пенчев, Д. Гуленова, Д. Дачева, М. Попова, Г. Николов . Kорелация между интегритета на спермалния геном и морфологичните характеристики на сперматозоидите в семенната течност . XII Национален конгрес по стерилитет, контрацепция и хормоно-заместителна терапия с международно участие, 2010, Пловдив, България

· А. Tsanova, D. Dacheva, V. Penchev, G. As. Georgiev, T. Pajpanova, E. Golovinski and Z. Lalchev. Comparative study of the interaction between Met-enkephalin analogues and monolayer of zwitterionic and negatively charged phospholipids. Poster presentation. 11th International Congress on Amino Acids, Peptides and Proteins 2009, Vienna, Austria

· А. Цанова, Д. Дачева, В. Пенчев, Г. Георгиев, Т. Пайпанова, Е. Головински, З. Лалчев . Сравнително изучаване на взаимодействието между синтетичен метионин енкефалин и монослоеве от цвитерйонни и отрицателно заредени фосфолипиди . XI Юбилейна научна конференция "Биологията - традиции и предизвикателства 2009, София, България

 

 

· А. Цанова, Д. Дачева, В. Пенчев, А. Йорданова, Г. Ас. Георгиев, Т. Пайпанова, Е. Головински, З. Лалчев . Влияние на ?-циклодекстрин върху проникващата способност на метионин енкефалин в липидни монослоеве. Международана научна конференция "Развитието на икономиката и обществото на основата на знанието, 2009 Стара Загора