За нас / Структура

Центърът по Молекулна Медицина се координира от проф. д-р Ваньо Митев, и  две местни управленски структури с ясно дефинирани отговорности: Научен борд и Комитет по мениджмънт.

Научният борд определя пътищата и насоките в изследователската дейност на ЦММ.

Комитетът по мениджмънт осигурява качеството, своевременното достигане на целите и осъществяването на ключовите моменти, залегнали в индивидуалните проекти, по които се работи в ЦММ.

Също така центърът е под наблюдението на Борд на съветниците, който включва изтъкнати учени от национални и световни институции извън Медицинския университет - София.

Изследователските групи са основната структурна единица на ЦММ. Това са мултидисциплинарни екипи от различни катедри на Медицински университет – София, ЦММ, Националната Генетична Лаборатория и Национални специализирани клинични центрове и болници, които работят върху специфични колаборативни проекти с достъп до обща техническа и управленска база.

През 2009г. ЦММ стана част от Национален Университетски Комплекс за Биомедицински и Приложни Изследвания, финансиран от Фонд Научни Изследвания, МОН.