Отдели / Биоинформатика

Сектор Биоинформатика осигурява достъп до различни бази данни и аналитичен софтуер и предлага голям брой услуги. ЦММ активно обучава по биомедицина изследователи и студенти, за да могат те да анализират успешно получените експериментални данни.

 Оборудване:

Ние разполагаме със сървър за бърз достъп до данните, генерирани в ЦММ, както и с 15 компютърни системи за анализ на данните, оборудвани с необходимия софтуер и принтери. Допълнителен сървър съхранява клиничната и генетична информация, генерирана в центъра и осигурява достъп до няколко бази данни като EnsEMBL, BioSQL, SWISSPROT и др. Приложният сървър позволява използване на различни инструменти и пакети за секвенционен и статистически анализ (Blast, Fasta, MEME/MAST, R, Emboss, Plink, Bioperl и др.). Лабораторната Информационна система LIMS осигурява проследяването на пробите и контрола на системния анализ.

  Услуги

Сектор Биоинформатика предлага консултиране, обучение и анализ на данни чрез:

  • Основни статистически програми и специализиран софтуер за анализ на данни като хаплотипен и анализ за скаченост, резултати от микрочипове, протеомни и метаболомни данни и др.;
  • Прилагане на биостатистически методи, анализ на данни, текст, визуализация на данни от клинични и биомедицински изследвания;
  • Достъп до специализирани бази данни за генетични, експресионни, протеомни и метаболомни изследвания, SNPs, мутации и полиморфизми, CNVs и др.
  • Създаване на система за управление на данни, включително методи и алгоритми за анализ на голям обем информация;
  • Създаване на програмен интерфейс в комбинация с мощни аналитични инструменти.