Отдели / Биобанка

Съществуващата биобанка е резултат от дългогодишните усилия на отделните изследователски групи. През 2010г. ЦММ е приет за асоцииран член на BBMRI. Секторът Биобанкиране може да осигури множество високо-специализирани услуги като изолиране на геномна ДНК от голям брой проби, дълготрайно съхранение на пробите и информацията за тях.

Въвеждането на система за четене на бар-код и Лабораторна Информационна система LIMS доведе до повишаване капацитета на сектора. Това гарантира проследяването на пробите, системния анализ и цялостното изпълнение на проектите.

 Оборудване:

2 стандартни ниско-температурни фризера (400 л.), 2 фризера (600 л.) и отделна система за съхранение на проби в течен азот, включваща криогенен съд Cryostor (110 л.) и 2 Дюарови съда за дълготрайно архивиране, със специализирана електронна алармена система за контрол, Автоматизирана система за изолиране на ДНК/ РНК Chemagic Magnetic Separation Module I, Автоматизирана система за накапване в 96/384-ямкови плаки BIOMEK FXP liquid handling robot, и спектрофотометър Nanodrop ND-1000.

 Услуги

Сектор Биобанка предлага следните услуги:

  • Архивиране и съхранение на биологични материали, включително ДНК/ РНК, серум, плазма, урина и др;
  • Изолиране на ДНК и РНК от биологичен материал;
  • Определяне количеството и качеството на РНК и ДНК;
  • Нормализиране концентрацията на ДНК/ РНК разтвори;
  • Автоматизирано накапване на реакционна смес в 384/96-ямкови плаки