Отдели / Метаболомика

Сектор Метаболомика е създаден въз основа на секцията „Анализ на биоактивни вещества” към Катедра Медицинска Химия и Биохимия, МУ – София. Той позволява прилагането на интегрирани геномни и метаболомни подходи за изучаване на рака, моделни системи от нормални и туморни клетъчни линии, молекулните събития в раковата клетка, апоптозата, анализ на биологични течности – плазма, урина и др. с цел откриване на нови биомаркери за диагностика и терапия.

 

Оборудване:

 

Секторът разполага с две HPLC системи, Термо- LC/MS хибридна система, Single quadropole GC/MS система с EI йонизация.